Naujienos
Išleistas 98-as „Istorijos“ numeris

Vytautas Jokubauskas analizuoja sporto įtaką šaulių kariniam rengimui Lietuvoje 1918–1940 m., įvardija pagrindinės šaulių sportinės veiklos intensyvumą, kryptis, pasiekimus. Autorius atskleidžia, kokią įtaką šaulių sportinei veiklai turėjo kitų tautų – čekų ir suomių, paramilitariniai judėjimai.

Vitalijus Gailius nagrinėja tautinių mažumų draugijas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje, pateikia jų bendrą charakteristiką. Tyrimas grindžiamas 1931 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje vykdyto visuomeninio organizacijų surašymo, 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis.

Skaityti daugiau...
 
Išleistas 97-as „Istorijos“ numeris

Lilia Zabolotnaia tiria su Marijos (Lupu) Radvilienės paveldėjimu susijusias sąvokas ir terminus: 1) Marijos (Lupu) Radvilienės nuosavybę, susijusią su jos tėvo Vasilijaus Lupu jai paliktu kraičiu; 2) weno (dota) – kraitį ir vestuvių dovanas; 3) uzufrukto teise Lenkijos karalių suteiktas žemes; 4) jos sutuoktinio nuosavybę. Autorė daro išvadą, „kad Marijos giminaičiai nebuvo įtraukti į testamentą“, o „ginčai dėl paveldėto Marijos turto tęsėsi iki XIX a. pradžios“ ir apaugo mitais ir legendomis.

Domininkas Burba, remdamasis jo išlikusiais korespondencijos rinkiniais, nagrinėja vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio gyvenimą ir veiklą tarnybos Vilniaus katedros kapituloje laikotarpiu, atskleidžia XVIII amžiaus vidurio Vilniaus panoramą, bajorų (visų pirma didikų) interesus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje, jų buitį, kasdienybę, aspiracijas, konfliktus, laisvalaikį.

Skaityti daugiau...
 
Išleistas 96-as „Istorijos“ numeris

Darius Vilimas atskleidžia, kaip XVI a. paskutiniojo trečdalio LDK dabartinių „baltarusiškųjų“ pavietų žemės teismų knygose esanti informacija padeda pažinti LDK viešąjį gyvenimą.
Leonas Nekrašas nagrinėja Panevėžio apskrities administracinio-teritorinio padalijimo raidą 1918–1940 m. ir atskleidžia teisinės bazės poveikį apskrities administraciniams-teritoriniams pokyčiams.

Skaityti daugiau...
 
Išleistas 95-as „Istorijos“ numeris

Arvydas Malonaitis tęsia pradėtą XIV–XVI a. kirvių tyrimą, – apžvelgia penties, liemens / pleišto ir ašmenų, koto kiaurymės ypatybes. Autorius pagrindžia kirvių skirstymą į du tipus, parodo „senosios tradicijos pabaigą ir naujosios pradžią“.

Domininkas Burba straipsnyje aptaria XVIII a. plėšimus Vilniaus pavieto bajorų bylose. Autorius iškelia ir svarsto pagrindines plėšimų tyrimo istoriniame kontekste (terminologijos, ryšių su kitais nusikaltimais, erdvės) problemas.

Skaityti daugiau...
 
Išleistas 94-as „Istorijos“ numeris

Živilė Girdžiūtė analizuoja Lietuvos šaulių sąjungos veiklą Kretingoje, jos apskrities sukilėlių štabų ir vadovybės sudėtį, atskleidžia XV Kretingos šaulių rinktinės tinklo įtaką Kretingos apskrities 1941 m. birželio sukilėlių būrių organizaciniam procesui, veiklos koordinavimui bei aprūpinimui ginkluote.

Regina Laukaitytė tiria Lietuvos katalikų kunigų grįžimo iš tremties vietų aplinkybes, tikslina režimo bandytų nuslopinti bausmėmis dvasininkų skaičių, primena pavardes tų, kurie neišgyveno.

Skaityti daugiau...