Bendra informacija
Atmena autoriui / Guidelines for Authors
Spausdinti

Istorijoje skelbiamas straipsnis turi atitikti mokslinės publikacijos standartą. Straipsnio pradžioje nurodomas straipsnio pavadinimas, visas autoriaus vardas ir pavardė, dedama iki 400 spaudos ženklų anotacija ir 5–7 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio pabaigoje pateikiama iki 1 200 spaudos ženklų santrauka. Straipsnis skirstomas į skyrius. Įvadiniame skyriuje formuluojamas tyrimų tikslas, apibrėžiamas objektas, nurodomi tyrimo metodai ir nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis bei naujumas, apžvelgiama temos istoriografija. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados pagal įvade iškeltus tyrimo klausimus.

Prie kiekvieno straipsnio pridedama trumpa informacija apie autorių (-ę). Joje nurodoma institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsniai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

Visi žurnalo Istorija straipsniai recenzuojami. Vieną recenziją rašo nepriklausomas ekspertas, antrą – redakcinės kolegijos narys.

Straipsnyje panaudoti šaltiniai ir literatūra pateikiami straipsnio pabaigoje pagal bibliografinių nuorodų standartus (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). Straipsnio apimtis – 1 autorinis lankas (apie 40 000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti surinktas Microsoft Word for Windows teksto redaktoriumi. Raidynas – Times New Roman, šrifto dydis – 12 taškų (12 pt), antraštės – 16 taškų (16 pt), išspausdintas 1,5 eilutės intervalu (Line spacing – 1,5 lines), paliekant tokio dydžio paraštes: kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1,5 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2,5 cm.

1. Bendrieji straipsnio struktūros reikalavimai:

 • Autoriaus vardas, pavardė;
 • Straipsnio pavadinimas;
 • Straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (iki 400 spaudos ženklų) ir esminiai žodžiai (iki 7);
 • Straipsnio turinys;
 • Išvados;
 • Šaltinių ir literatūros sąrašas;
 • Santrauka užsienio kalba;
 • Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma straipsnio įteikimo redakcijai data ir galutinio parengimo publikuoti data;
 • Trumpa informacija apie autorių (nurodoma institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų kalbomis).

2. Bibliografiniai šaltinių ir literatūros pateikimo reikalavimai:

Straipsnio pabaigoje pateikiamas abėcėlinis cituojamos literatūros ir šaltiniųpublikacijų sąrašas pagal autorius ar pirmąjį publikacijos pavadinimo žodį. Pirma pateikiamas šaltinių sąrašas, po jo – literatūra.

Nurodoma autoriaus pavardė, vardas, publikacijos pavadinimas, knygos (ar žurnalo) pavadinimas, tomas (ar numeris), leidimo vieta, leidykla, leidimo metai, puslapiai. Knygos ar žurnalo pavadinimas rašomas pasvirusiu šriftu. Žurnalams leidimo vietos ir leidyklos nurodyti nereikia.

Nuorodos yra įterpiamos reikiamoje vietoje tekste, puslapio apačioje (footnote), nuorodų numeracija tęstinė.

Knygos aprašo schema:

AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė. Laida. Leidimo vieta: leidykla, metai, puslapiai.

Pavyzdžiai:

KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.

SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla, 1997. 111 p.

Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.

ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.

VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010. 53 p.

SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221 p.

Straipsnio (dokumento dalies) aprašo schema:

STRAIPSNIO AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Straipsnio antraštė. Šaltinio antraštė. Laida. Skelbimo vieta, metai, vieta šaltinyje.

Pavyzdžiai:

RAGAUSKIENĖ, Raimonda. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių – korespondencija. Istorija, 2009, t. 76, Nr. 4, p. 18–29.

VIJEIKYTĖ, Alma. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas, 2003, balandžio 4, Nr. 14, p. 5.

Kada bus įsteigtas Vilniuje Lietuvos konsulatas. Aidas, 1939, kovo 4, Nr. 27, p. 6.

SALATKIENĖ, Birutė. Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose. Iš: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007, p. 263–277.

VAREIKIS, Egidijus. „Biological solution“: legal formalism and the case of Aleksandras Lileikis in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.

Elektroninio dokumento aprašo schema:

AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė [laikmenos rūšis]. Laida. Skelbimo vieta: leidėjas, metai [nuorodos sudarymo data]. Įsigijimo sąlygos ir prieiga.

Pavyzdžiai:

KUKLYS, Vytautas; BLAUZDYS, Vincentas. Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 [žiūrėta 2003 04 04]. Prieiga per internetą: .

Lietuva iki Mindaugo [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.

GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 2002 04 26]. Prieiga per internetą: .

DAGIENĖ, Valentina. Informatikos, kaip mokyklinės disciplinos, formavimosi metodologiniai aspektai. Informacijos mokslai [interaktyvus]. 2001, [Nr.] 17 [žiūrėta 2003 04 03]. Prieiga per internetą: .

Archyvinio dokumento aprašo schema:

Data, dokumento pobūdis (laiškas, pro memoria, ataskaita, aktas), siuntėjas, adresatas. ARCHYVO PAVADINIMAS, fondas, aprašas, byla, lapas.

Pavyzdžiai:

1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį, Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.

1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, nr 170, s. 148

1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383, ap. 2, b. 596, l. 170.

3. Iliustracijų pateikimo reikalavimai:

Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Lentelių numeris ir pavadinimas rašomas viršuje, prie kairės teksto paraštės, naujoje pastraipoje, pavyzdžiui:

4 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas miestuose, miesteliuose ir kaimuose pagal tautybes

Tautybė

Miestuose

Miesteliuose

Kaimuose

Lietuviai

172 803

111 374

1 417 686

Žydai

97 618

48 087

8 038

Lenkai

8 883

2 596

54 120

Rusai

7 458

1 623

41 379

Vokiečiai

10 132

2 104

16 995

Latviai

1 594

732

12 557

Baltarusiai

430

184

3 807

Kiti

322

351

919

Svetimšaliai

3694

598

2887

Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras, 1923, p. XXXVII.

Schemos, diagramos, nuotraukos ir kitos iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Numeris ir pavadinimas rašomas apačioje po schemų, diagramų, nuotraukų ir kitų iliustracijų, dešinėje teksto paraštėje, pavyzdžiui:

pvz
8 il. 1568 m. Matiaso Ziunto (Mathias Zündt) Gardino panoramos raižinio fragmentas, kuriame pavaizduotas sarginis šuo mišrūnas

4. Duomenys apie autorių C.E.E.O.L. duomenų bazei

Įteikiant straipsnį, atskirame lape pateikiami duomenys apie autorių – autoriaus gimimo data, vieta, mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas, nurodoma profesinė patirtis, mokslo sritis ir kryptis, mokslinių interesų sritys ir svarbiausios publikacijos lietuvių ir anglų kalbomis. Anketą galite rasti internete (C.E.E.O.L. anketa). Užpildytą anketą prašome siųsti atsakingajai redaktorei Sandrai Grigaravičiūtei adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Istorija / History
2015, T. 99, Nr. 3, p. 98–101 / Vol. 100, No. 4, pp. 98–101, 2015

---

Guidelines for Authors

The article published in Istorija has to comply with the standard of scientific publication. The article should begin with the article title, a full name and surname of the author, an abstract of up to 400 characters and a list of 5–7 keywords in Lithuanian and English languages. A summary of up to 1,200 characters should be provided at the end of the article. The article should be divided into chapters. The introductory chapter should formulate the research aim and define the object, state research methods, the extent of available research and novelty of the topic under analysis, discuss the historiography of the topic. The article should end with the conclusions according to the questions brought forward in the introduction.

Each article should contain brief information on the author. It includes the institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages. Articles are published in Lithuanian and English languages.

All articles of Istorija are peer-reviewed. One review is written by an independent expert, the other – by a member of the editorial board.

The sources and literature used in the article should be provided at the end of the article following the standards of bibliographic references (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). The scope of the article makes up 1 author’s sheet (about 40,000 characters). The text should be typed using the Microsoft Word for Windows text editor. Font – Times New Roman; font size – 12 pt, headings – 16 pt, line spacing – 1.5 lines. Margins: left – 2.5 cm, right – 1.5 cm, top – 2 cm, bottom – 2.5 cm.

1. General requirements for article structure:

 • Author’s name, surname;
 • Title of the article;
 • Abstract of the article in Lithuanian and English languages (up to 400 characters) and keywords (max. 7);
 • Content of the article;
 • Conclusions;
 • References;
 • Summary in a foreign language;
 • The metrics of each article should specify the date of submission of the article to the editorial office and the date of preparing the final draft for publishing;
 • Concise information on the author (it should include institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages).

2. Bibliographic requirements for the list of references:

The cited publications of literature and sources should be listed at the end of the article in an alphabetical order arranged by author or by the first word in the title of the publication. The list of sources should precede the list of literature.

Author’s surname and name, publication title, title of a book (or journal), volume (or issue), place of publishing, publishing house, year of publishing, pages should be specified. The title of a book or a journal should be written in italics. Place of publishing and publishing-house are not required for journals.

References should be inserted in the required place of the text or at the bottom of the page (footnote); sequential numbering should be used.

Reference to a book:

AUTHOR’S SURNAME, name. Title. Edition. Place of publishing: publishing-house, year, pages.

Examples:

KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.

SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla, 1997. 111 p.

Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.

ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.

VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2010. 53 p.

SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221 p.

Reference to an article (document part):

ARTICLE AUTHOR’S SURNAME, name. Title of the article. Title of the source. Edition. Place of publishing, year, place in the source.

Examples:

RAGAUSKIENĖ, Raimonda. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir didikių – korespondencija. Istorija, 2009, t. 76, Nr. 4, p. 18–29.

VIJEIKYTĖ, Alma. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas, 2003, balandžio 4, Nr. 14, p. 5.

Kada bus įsteigtas Vilniuje Lietuvos konsulatas. Aidas, 1939, kovo 4, Nr. 27, p. 6.

SALATKIENĖ, Birutė. Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose. Iš: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007, p. 263–277.

VAREIKIS, Egidijus. „Biological solution“: legal formalism and the case of Aleksandras Lileikis in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.

Reference to an electronic document:

AUTHOR’S SURNAME, name. Title [type of electronic medium]. Edition. Place of publishing: publisher, year [date of citation]. Availability and access.

Examples:

KUKLYS, Vytautas; BLAUZDYS, Vincentas. Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 [žiūrėta 2003 04 04]. Prieiga per internetą: .

Lietuva iki Mindaugo [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.

GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 2002 04 26]. Prieiga per internetą: .

DAGIENĖ, Valentina. Informatikos, kaip mokyklinės disciplinos, formavimosi metodologiniai aspektai. Informacijos mokslai [interaktyvus]. 2001, [Nr.] 17 [žiūrėta 2003 04 03]. Prieiga per internetą: .

Reference to an archival document:

Date, document type (letter, pro memoria, report, act), addresser, addressee. ARCHIVE TITLE, fund number, digest number, file number, page number.

Examples:

1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį, Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.

1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, nr 170, s. 148

1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383, ap. 2, b. 596, l. 170.

3. Requirements for illustrations:

Tables should be numbered in Arabic numerals. Table number and title has to be written above the table on the right margin of the page in a new paragraph, for example:

Table 4. Distribution of City, Town and Village Residents by Nationality

Tautybė

Miestuose

Miesteliuose

Kaimuose

Lietuviai

172 803

111 374

1 417 686

Žydai

97 618

48 087

8 038

Lenkai

8 883

2 596

54 120

Rusai

7 458

1 623

41 379

Vokiečiai

10 132

2 104

16 995

Latviai

1 594

732

12 557

Baltarusiai

430

184

3 807

Kiti

322

351

919

Svetimšaliai

3694

598

2887

The table is compiled with reference to Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras, 1923, p. XXXVII.

Schemes, diagrams, images and other illustrations shall be numbered in Arabic numerals. The number and title must be indicated below the scheme, diagram, image or other illustration on the right margin of the page, for instance:

pvz
Illustration 8. Fragment of 1568 Grodno Panoramic Image Carving by Mathias Zündt Picturing a Crossbreed Watchdog

4. Details about the author for C.E.E.O.L. Database

A separate page delivered along with the article should indicate the details of the author – author’s date of birth, place, research degree and academic title, professional experience, research area and field, fields of research interests and the main publications in Lithuanian and English. You can find the form on the Internet (C.E.E.O.L. form). Please send your completed form to Executive Editor Sandra Grigaravičiūtė at Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .